Loading...
cart 0 Položiek 0.00 €

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR, verzia 2.2, vydanej 12. decembra 2019 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej v texte výzvy na predkladanie ponúk budeme uvádzať len ako „príručka“ v príslušnom gramatickom tvare). Predmetná výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na webovom sídle zadávateľa.

Predmet zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 115mm a 125mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 15.01.2020


Súbory na stiahnutie:

Vyzva_na_predkladanie_ponuk.docx
Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov
v rámci pripravovanej projektovej žiadosti
(v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov –
analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

Predmet zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 115 mm a 125 mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 29.11.2019


Súbory na stiahnutie:

Výzva na overenie výšky rozpočtových výdavkov
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky


Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov
v rámci pripravovanej projektovej žiadosti
(v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov –
analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)


Názov predmetu zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 125mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy
: 22.05.2019


Súbory na stiahnutie:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky
Príloha č. 4 - Výzva na overenie výšky rozpočtových výdavkov

Všeobecné otázky Kontaktujte nás
Ukážka náradia Objednať
Na stiahnutie Katalóg, Manuál, Press kit
Technické poradenstvo Kedykoľvek Vám radi poradíme
Preventívna prehliadka Kedykoľvek Vám radi poradíme
Oprava náradia Objednať